دوره فعالسازی سیستم دایرکت هوشمند اینستاگرام 

مدرس: مهندس علی شیخی

مدت دوره: 27 دقیقه